Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Beleidsplan 2022/2023

Beleidsplan 2022/2023


Missie en strategie

De stichting Water-Stop.NU heeft zich als belangenbehartiger van de bewoners van het watersnoodgebied van de Geulmonding het doel gesteld oplossingsgericht samen te werken aan de preventie van herhaling van een ramp als in juli ’21, op regionaal, lokaal en individueel niveau.

De stichting zal haar doelstelling nastreven door noodzakelijk geachte preventiemaatregelen van de verantwoordelijke instanties onder de aandacht te brengen en te houden. Daarbij zal ze oplossingsgericht samenwerken met de betrokken overheden door actief te lobbyen en te overleggen.

Activiteiten

Voor 2022/2023 zijn de volgende prioriteiten uit de actiepuntenlijst vastgesteld:

  • Onafhankelijk onderzoek door derden in opdracht van betrokken overheidsinstanties, naar de oorzaken van de ramp, zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken ten behoeve van preventiemaatregelen.
  • Vroegsignalering van hoogwater. De stichting zal er bij het Waterschap Limburg en de Geulgemeenten op aandringen om een waarschuwingssysteem te optimaliseren. Benodigd hiervoor is goede onderlinge samenwerking, modelberekeningen geactualiseerd met de gegevens van de ramp van juni/ juli ’21 en technisch adequate meetpunten in het verloop van de Geul.
  • Vergroten van het draagvlak door een bewonersplatform op te richten met klankbord- en adviesfunctie voor het bestuur van de stichting.
  • Beginnen met (bestaande) buurtorganisatie(s) op basis van het concept draaiboek van het Waterschap Limburg: ‘Wat kun je als buurt samen doen om bij herhaling schade te beperken?’
  • Werven van actieve vrijwilligers door middel van pr-materiaal, persoonlijke benadering en voorlichting.

Organisatie

Water-Stop.NU bestaat uit vrijwilligers en is opgebouwd uit een bestuur en drie werkgroepen. De werkgroepen rapporteren aan de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur. De volgende werkgroepen zijn gevormd:

De werkgroep Externe Contacten: deze heeft inmiddels (structureel) overleg met het Waterschap Limburg, de gemeente Meerssen en binnenkort met Rijkswaterstaat en de provincie Limburg.

De werkgroep Communicatie: deze heeft een website voor de stichting ontwikkeld en foldermateriaal. Er is een event georganiseerd (10 juli ’22) waarbij de stichting zich presenteert en er vrijwilligers en donateurs kunnen worden geworven.

De werkgroep Financiën: deze houdt de inkomsten en uitgaven van de stichting bij, werft fondsen in samenwerking met de werkgroep Communicatie en vraagt subsidies aan bij de gemeente en het Nationaal Rampenfonds.