Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Beleidsplan 2024/2025

Beleidsplan 2024/ 2025


Missie

De stichting Water-Stop.NU is opgericht als belangenbehartiger van bewoners en bedrijven van het watersnoodgebied van het Geulmondgebied om herhaling van een ramp, zoals die van juli ’21 te voorkomen. Daarbij streeft zij naar een hogere mate van bescherming tegen hoogwater en wateroverlast bij de verantwoordelijke instanties door oplossingsgericht samen te werken en te lobbyen op regionaal, lokaal en individueel niveau.

Visie

De stichting ziet een systeemverantwoordelijke partij of functionaris die overzicht heeft, aanspreekpunt is en regie voert als belangrijkste, nu nog ontbrekende, actor in de strijd tegen wateroverlast in het stroomgebied van de Maas, haar zijrivieren en beken.

Doelstellingen

Voor 2024/ 2025 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

  • Het stimuleren van aanvullend onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast van juli ’21 en het overzichtelijk maken van de conclusies en aanbevelingen van de rapporten tot nu toe.
  • Het transparant maken van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van watermanagement van Provincie Limburg, gemeenten, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, hulpdiensten en de media. Daarbij zichtbaar maken waar risico’s bestaan wanneer systeemregie ontbreekt bij dreigend hoogwater.
  • Het streven naar aanpassing van de bestaande normering van 1:25 naar 1:100 voor wateroverlast door Provincie Limburg.
  • Het stimuleren en kritisch monitoren van (getroffen) voorzieningen ter preventie van wateroverlast en hoogwater in het Geulmondgebied. WSN richt zich op alle partijen en volgt de voortgang van het programma Waterveiligheid & Ruimte Limburg, met name betreffende het stroomgebied Maas en Geul.
  • Het betrekken van belanghebbenden van WSN en het stimuleren van het (water)bewustzijn en de zelfredzaamheid van bewoners en bedrijven in het Geulmondgebied bij dreigend hoogwater.
  • Het genereren en beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen om de doelstellingen te realiseren.

Organisatie

Water-Stop.NU bestaat uit vrijwilligers en is opgebouwd uit een bestuur en werkgroepen. De werkgroepen rapporteren aan de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur. De volgende werkgroepen zijn gevormd:

De werkgroep Externe Contacten & Strategie heeft (deels structureel) overleg met het Waterschap Limburg, de gemeente Meerssen, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg.

De werkgroep Communicatie heeft een website voor de stichting ontwikkeld, maakt flyers voor haar doelgroep en organiseert bijeenkomsten om bewoners, bedrijven en donateurs betrokken te houden. Daarbij begeleidt zij de in- en externe communicatie waar nodig.

De werkgroep Financiën genereert inkomsten middels subsidie aanvragen, donateurs werving en sponsoring en beheert de uitgaven van de stichting.

De werkgroep Buurtactie werkt in het project Droge Voeten aan vroeg signalering en een crisisplan. Daarbij is preventieve waarneming van waterwerken georganiseerd en wordt gewerkt aan beschermende middelen tegen hoogwater.