Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Veel gestelde vragen


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Bekijk dan onderstaand of u uw vraag in onze veelgestelde vragen tegenkomt.

Wat verstaat u onder onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de overstroming en hoe wilt u dit onafhankelijk onderzoek bewerkstelligen?

Onderzoek zou moeten gebeuren door een onafhankelijke instantie, die vrij staat van de hiërarchie van de Nederlandse waterbeheerders. Het kan dus bijv. (ook) een buitenlandse organisatie zijn.

Wat is volgens Water-Stop.NU de reden, dat de hevige regenbuien in juli 2021 hebben geleid tot het overstromen van volledige woonwijken in het gebied?

Op 29 juni waren er hevige buien in het Geulmondgebied. Dat had een verhoging van het grondwater tot gevolg (zoals door bewoners geconstateerd) die tot januari 2022 geduurd heeft. De grond was verzadigd. Daarmee was een ‘glijbaan’ gecreëerd over 4km met een verval van 4 meter. Toen de Geul uittrad begon het Geulwater onmiddellijk te lopen richting laagste punt (Broekhoven bij Geulle).

Kunt u kort toelichten in welke oplossingsrichtingen u denkt om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen?

Het snelst kunnen de mechanische oplossingen worden toegepast:

  • Capaciteitsvergroting van de Geulsifon bij Bunde.
  • Een rigide duidelijk waarschuwingssysteem voor instanties en bewoners (liefst vertaald in Jip & Janneke taal)
  • Houtvang in de Geul stroomopwaarts.
  • Degelijk onderhoud van alle watervoeringen in het gebied.

Ik begrijp, dat ook de TU in Delft op uw verzoek bezig is met onderzoek. Kunt u daarover meer vertellen.

TU Delft heeft studenten op de casus Geulmond gezet. Zij pluizen uit hoe de complexe situatie van 4 soorten waterlopen (grote en kleine rivier, kanaal, bosbeken) in één relatief klein gebied zich tot elkaar verhouden en het beste gemanaged kunnen worden.

U spreekt over het Geulmondgebied, welk gebied wordt hiermee bedoeld?

Het gebied wordt als zodanig aangeduid in het Deltares rapport en is de verzamelnaam voor Tussen de Bruggen, Meerssenhoven, Bunde beneden, Brommelen, Geulle beneden en Broekhoven. WSN heeft die verzamelnaam overgenomen om onduidelijkheden te voorkomen.

Ook spreekt u over een ‘badkuipeffect’. Kunt u dit nader toelichten?

Het gebied omzoomd door Geul, Julianakanaaldijk en de spoordijk/heuvelrug ligt als een grote badkuip in het landschap. Binnen de grote badkuip bevindt zich in Brommelen nog een relatief dieper deel dat op zich weer een kuip vormt. Kuipen wateren niet uit zichzelf af. De afwatering moet net als in een polder door de mens tot stand komen.

Hoe hoog ligt het gebied ten opzichte van NAP?

Het hoogste punt ligt bij de Geulsifon in Bunde (45m N.A.P.) en loopt af naar Broekhoven (41m N.A.P). Een verval van 4 meter over 4 kilometer.

Wat verstaat u onder een duidelijke bestuurlijke - en veiligheidsregie? Welke instanties zouden daarbij betrokken moeten zijn? En in hoeverre zou dit euregionaal moeten zijn?

Bestuurlijke regie bestaat uit een orgaan dat werkt vanuit een helikoptervisie. Het stuurt aan, orkestreert en analyseert. Het is geen politieagent. Idealiter werkt deze regie in het hele Geulgebied van de bron tot de monding, dus met inbegrip van het deel in België en Duitsland. Veiligheidsregie wil zeggen dat er gewerkt wordt naar een veiligheidscultuur in waterbeheer waarin verantwoording wordt afgelegd aan een onafhankelijk veiligheidsinstituut (safety manager) zoals die bestaan voor waterleiding (KIWA), elektriciteit (KOMO) en gas, maar ook zoals in andere veiligheidskritische industrieën als lucht- en ruimtevaart, nucleaire industrie etc. Tevens moet er gewerkt worden aan een open rapporteringscultuur waar medewerkers uitgenodigd worden te rapporteren zonder dat het negatieve consequenties voor hen heeft. De transparante cultuur, die daar bij hoort wordt ook naar de bewoners geïmplementeerd. Bewoners hebben het recht om het veiligheidsniveau van hun woonoord te kennen. 


Hoe denkt u dit te kunnen realiseren? 
Voortdurend in gesprek zijn en blijven met waterbeheerders en veiligheidsorganen en materiaal aanvoeren hoe het beter kan.

In hoeverre werkt u samen met welke instanties en hoe denkt u inspraak uit te kunnen oefenen bij het vinden van toekomstgerichte oplossingen?

Water-Stop.NU heeft overleg opgebouwd met gemeente(s), Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. Daarnaast met een aantal maatschappelijke natuurorganisaties. Op bestuurlijk gebied met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Deltacommissaris en (aankomend) de Provincie. Wij zijn betrokken bij onderzoeken naar oplossing die herhaling van de wateroverlast 2021 te voorkomen.

In hoeverre zijn inwoners betrokken bij een ‘maatregelen’ noodplan?

Er wordt gewerkt aan een noodplan op basis van een pilotproject in Schin op Geul van Waterschap Limburg. Zolang er geen capaciteit-verhogende maatregelen zijn genomen aan de Geulsifon in Bunde, zullen voor de lager gelegen woongebieden aanvullende beschermingsmaatregelen moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd waarbij de inzet van de bewoners onontbeerlijk is.

Een Whatsapp groep van meer dan 180 buurtbewoners is reeds actief waardoor bij dreigend hoogwater eerder gealarmeerd en geïnstrueerd kan worden.

Wat is de rol van de gemeente Meerssen bij de door u genoemde activiteiten?

Afgelopen jaar hebben we met de gemeente Meerssen een prima werkrelatie opgebouwd waarbij wederzijds van elkaars ervaringen en ideeën werd geprofiteerd.

In hoeverre bent u als stichting uit op schadevergoeding voor gedupeerden?

Speelt dit een rol voor de stichting? De stichting houdt zich niet bezig met schadevergoeding. Ze wordt wel voortdurend geconfronteerd met de gebrekkige afhandeling.

U stelt (op uw website), dat u bij betrokken instanties een andere werkhouding heeft bemerkt. Waaruit concludeert u dit?

Er is een grotere openheid bij instanties om informatie te delen, maar we zijn er nog lang niet. Dat heeft o.a. te maken met het gebrek aan een open cultuur die bij een goede veiligheidsregie hoort.

Waaruit bestaat de lijst van verbeteringen die u met de gemeente Meerssen heeft opgesteld?

En wat is de status van de actiepunten? De lijst van verbeterpunten bedroeg kort na de overstroming 92 punten. De lijst wordt bijgehouden door de gemeente. Eind juni hebben we een tussenstand opgevraagd, daar moet nog antwoord op komen. Daarna kunnen we u er meer over vertellen.

De gemeente Meerssen heeft intussen bestuurlijk gewijzigd, als opvolging van wethouder IJff is mevr. De Rond benoemd. In hoeverre heeft u contact gehad met mevr. De Rond? Is zij bekend met de materie c.q. uw stichting? Worden de reguliere afspraken met haar gecontinueerd?

Wij hebben mevr. De Rond nog niet ontmoet. Zij is uitgenodigd voor 10 juli. Wij rekenen op een goede overdracht en gaan ervan uit, dat mevr. Rond op de hoogte is van de activiteiten van Water-Stop.NU en haar reguliere contacten en afspraken met de gemeente Meerssen. Haar bekendheid met de materie zal moeten blijken. Uiteraard gaan we ervan uit dat de reguliere gesprekken met gemeente, Waterschap en RWS gewoon doorlopen.

Ik heb begrepen, dat de Geulsifon niet in Meerssen, maar in de gemeente Maastricht is gelegen. In hoeverre bent u daarvan op de hoogte en heeft u eveneens contact met de gemeente Maastricht hierover?

De Geulsifon valt onder verantwoordelijkheid van RWS. Inderdaad ligt de sifon in zijn geheel op grondgebied van Maastricht. Wij zijn in overleg met de gemeente Maastricht en zijn alert op plannen die versneld Maaswater willen afvoeren. Belangrijk om te weten en te voorkomen dat er geen negatieve gevolgen voor het Geulmondgebied uit volgen.

De Provincie is aan zet – watertafel -, in hoeverre heeft u contact met een afvaardiging van de Provincie?

Water-Stop.NU heeft de (anno 2023 nieuwe) fractievoorzitters aangeschreven en daaruit voortgekomen zijn gesprekken met statenleden, veelal op locatie in het Geulmondgebied. De meesten waren onder de indruk en zijn door het contact nu goed op de hoogte van de kwetsbaarheid van het gebied. Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college onder andere over de voortgang van te nemen maatregelen. Antwoorden en vervolgacties blijven onder de aandacht van WSN.

Gedupeerden in het Geulmondgebied zijn niet de enige slachtoffers van de watersnoodramp in 2021, toch beperkt uw stichting zich tot deze groep. Wat is de reden daarvan? Bent u op de hoogte van ontwikkelingen van andere werkgroepen in de gemeente en/of andere gemeenten en werkt u op enigerlei wijze samen?

De complexiteit van het Geulmondgebied is dermate afwijkend van andere gebieden, dat we voorlopig de handen vol hebben aan dit gebied. We hebben nog geen groepen getroffen die zich net als wij echt focussen op het oplossen van bestuurs- en veiligheidsprocessen.

Met welke professionals deelt u kennis uit of wint u advies in?

We delen kennis met professionals in waterbeheer (TU Delft, Deltares, RiQuest) bestuurskunde (o.a. Prof. A. Korsten) luchtvaart (EU).

Kunt u een natuurorganisatie noemen waarmee u contact heeft gehad over een mogelijke natuurlijke bijdrage aan de oplossing v.w.b. hoog water in uw gebied?

WSN heeft contact met stichting ARK. Stichting ARK werkt samen met 4 natuurorganisaties om een betere afvoer van regenwater in het Heuvelland te realiseren. Door bijv. een andere begroeiing kan de bodem vaak meer water opnemen, waardoor het regenwater niet in één stortvloed afvloeit naar beken en de riviertjes. De landelijke Postcodeloterij heeft een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De helft van dit bedrag gaat in een aparte pot waarmee lokale initiatieven financieel kunnen worden ondersteund. Het kan hier ook gaan om ideeën van o.a. inwoners, dus ook van de stichting Water-Stop.NU. Wij zijn hierover in contact met stichting ARK. Na de zomervakantie zal naar verwachting olv het WWF een plan van aanpak kunnen worden gepresenteerd en kunnen ideeën worden verzameld en getoetst.

Wat vindt de Deltacommissaris van uw stichting en haar doelstellingen?

De Deltacommissaris houdt zich stil, maar zal toch op enig moment met een gericht plan voor het Geulgebied moeten komen.

Heeft u contact met het Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, de heer Harbers?

Ja, daar hebben we goed contact mee. We zullen van dat contact gebruik blijven maken om onze zaak onder de aandacht te houden.

In hoeverre heeft u contact gezocht met de Tweede Kamer der Staten Generaal en wat kan zij voor u betekenen?

WSN heeft de Tweede Kamer voor de hoorzittingen over de watersnood 2021 benaderd via zowel de voorzitter als diverse Kamerleden. De TK zal het ministerie scherp moeten houden voor onze zaak. 

Refererend aan reeds verschenen rapporten van instanties, beweert u, dat door instanties getrokken conclusies mogelijk voorbarig zijn en/of niet geheel volledig. Waarop baseert u een dergelijk uitspraak?

De evaluatierapporten die zijn verschenen, zijn niet door een onafhankelijk beoordelaar gemaakt. Hetzelfde door instanties ingehuurde bureau beoordeelde drie instanties. Slager en eigen vlees…. Het Deltares rapport moet nog uitkomen. Alle rapporten gaan over modellen die al of niet gehaald zijn. WSN wil de mens centraal stellen en rapporten moeten ook in die richting geschreven worden.

Hoeveel draagvlak is er onder de bewoners/gedupeerden voor de doelstellingen van uw stichting?

Uit de huis-aan-huis contacten van afgelopen week, blijkt dat het draagvlak volop aanwezig is. Mensen weten door de onduidelijke bestuurscultuur veelal niet hoe het complexe systeem van waterbeheer in elkaar steekt. Hun wens om het nooit meer mee te maken creëert draagvlak.

Wat hebben de bewoners/burgers aan uw stichting, zij zoeken veelal naar wat het voor hen betekent, de ‘what’s in it for me’… vraag?

Het mag duidelijk zijn, dat ALLES wat we doen voor de bewoners/burgers is bedoeld; iedereen is erbij gebaat als we een ramp als deze in de toekomst kunnen voorkomen. Verder werken we samen met de burgers (en de gemeente) aan een crisisnoodplan, we wachten in deze niet op de ambtenarij, maar nemen het voortouw, er zijn voldoende voorbeelden waar we van kunnen leren, daar maken we graag gebruik van.

Bent u bekend met persoon/personen die bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (en/of andere instanties) aansprakelijk wil stellen voor achterstallig onderhoud?

We hebben signalen gekregen dat bewoners of groepen van bewoners dit van plan zijn. En zo ja, hoe staat de stichting hierin/tegenover als belangenbehartiger? De stichting is geen belangenbehartiger in juridische zaken zolang overleg om onze doelen te bereiken nog mogelijk is.

Op welke wijze onderhoudt WSN, contacten met andere stichtingen, verenigingen, buurtnetwerken en initiatieven die gericht zijn op sociale, psychologische en financiële gevolgen van de watersnoodramp juli ’21?

Schadeafhandeling hoort niet tot de doelen van WSN. Alle informatie die we tegenkomen wordt uiteraard doorgespeeld naar belanghebbenden of hun organisaties. Ook neemt WSN de ervaringen met de gevolgen van de ramp mee in de strategie naar de toekomst.

Is er overleg tussen de stichting en de actiegroep ‘wij zijn niet akkoord met een aalmoes’, die samen met de gemeente Meerssen bij de Tweede Kamer een motie tot verruiming van de schadevergoedingen via het RVO heeft verkregen?

In het mondeling overleg met de gemeente heeft WSN deze actie zo veel mogelijk ondersteund. Wij hebben de actie ook onder de aandacht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat gebracht bij zijn werkbezoek aan de Geulmond op 7 maart. De stichting vindt het teleurstellend gisteren via de media te hebben vernomen, dat er geen verruiming van de regeling zal worden toegepast.

Worden naast particulieren ook bedrijven aangeschreven om als sponsor van de stichting op te treden? Wat betekent de ANBI-status in dit verband?

Alle bedrijven die schade hebben geleden of hadden kunnen lijden tijdens de watersnood worden benaderd. WSN wil eerst een gezicht en status (stichting en ANBI) hebben, voordat volle actie richting bedrijven wordt gestart. ANBI-status betekent dat particulieren en bedrijven met een donatie een aftrekpost bij de Belastingen kunnen krijgen.

De stichting zoekt donateurs. Waar besteedt de stichting dit geld aan?

WSN is een stichting van vrijwilligers. Gemaakte kosten beperken zich tot notariskosten, drukwerk, kosten die worden gemaakt voor de organisatie van een evenement als op 10 juli, eventuele reiskosten buiten de regio (bijv. vergadering in Den Haag). Waar mogelijk zoekt WSN ook naar sponsoring. Vanuit het bewonersplatform controleert een kascommissie de rekeningen en het jaarverslag van de penningmeester.

In hoeverre en hoe informeert u de gedupeerden / vrienden vd stichting over de voortgang van uw activiteiten?

Er is een website www.water-stop.NU (vergeet het streepje niet!). Deze is recent live gegaan en zal nog worden aangevuld met meer informatie. Ook is er een bijna dagelijkse mailing waarvoor je je kunt inschrijven via pneering@home.nl onder opgave van naam, adres, email, 06-nummer. Bij eventuele vragen/suggesties kan contact worden opgenomen via www.water-stop.nu via contact@water-stop.nu.