Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Resultaten Algemeen


Netwerk en deskundigheid

Middels lobbywerk is een breed netwerk opgebouwd van deskundigen die de stichting adviseren via de werkgroep Externe Contacten van stichting Water-Stop.NU. Zo is er bijvoorbeeld contact geweest met TU Delft over onderzoek naar oorzaak, risico’s en oplossingen. Ook is er contact met bestuurskundigen voor de uitwisseling van standpunten en het inwinnen van advies. Er vindt ook informatie-uitwisseling plaats met Leden van de Tweede Kamer en de Deltacommissaris.

Aandacht voor Geulmondgebied

In contacten met regionale en nationale media blijft de stichting aandacht genereren voor de specifieke problematiek van het Geulmondgebied.

Volwaardig gesprekspartner

Water-stop.NU schuift als gesprekspartner aan bij (structurele) overleggen met gemeente Meerssen, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. Ook schuift de stichting aan bij overleggen met Waterveiligheid en Ruimte Limburg, Veiligheidsregio, gemeente Maastricht en Valkenburg en Staatsbosbeheer. Er wordt daarbij meegekeken naar wat natuurlijke verbeteringen stroomopwaarts kunnen betekenen, maar WSN gaat er desondanks vanuit dat het Geulmondgebied technische oplossingen nodig heeft.

Preventieve waarnemingen voor waterdoorvoer

Door vrijwilligers van de stichting worden op regelmatige basis preventieve waarnemingen gedaan in het Geulmondgebied waarbij meldingen van obstakels die de waterdoorvoer belemmeren, zoals begroeiing in kwelgoten, worden gemeld via de gemeente aan Rijkswaterstaat en het Waterschap.

Calamiteitenplan

In samenwerking met de gemeente Meersen is aan een calamiteitenplan gewerkt. Daarvoor is het project Droge Voeten van stichting Water-Stop.NU afgerond in maart ’23. Een onderdeel daarvan was een test van de Whatsapp groep ‘Dreigend hoogwater’ waarmee bewoners tijdig kunnen worden gewaarschuwd voor wateroverlast en hoogwater. Aanmelden voor de Whatsapp groep kan via mg5@xs4all.nl

WRL

Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is in juli 2022 gestart als programma om Limburg in 15 jaar waterrobuust te maken. Water-Stop.NU volgt en voedt het programma waar mogelijk.

Capaciteit sifon

De sifon bij Bunde is doorgespoeld door Rijkswaterstaat als onderdeel van het halfjaarlijks onderhoud. Water-Stop.NU dringt aan op verder onderzoek naar het vergroten van de capaciteit voor de waterdoorvoer van de Geul ter hoogte van het Julianakanaal.

Houtvang sifon

Er is door Waterschap Limburg een houtvang gerealiseerd voor de sifon bij Bunde om de waterdoorvoer niet (deels) te blokkeren.

Informeren met nieuwsbrief

Tenminste wekelijks komt de nieuwsbrief ‘Daily Mail’ uit waarin alle belangrijke nieuwsitems worden samengevat door stichting Water-Stop.NU. Abonneren op nieuwsbrief kan door een email te sturen aan pneering@home.nl 

Betrekken van achterban via bijeenkomsten en flyers

Minimaal twee keer per jaar is er een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners, vrijwilligers en/of geïnteresseerden om mensen te informeren en betrokken te houden. In een jaarvergadering is het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Om kennis te delen, worden flyers en informatiebulletins verspreid.

Voortgang via de Provincie

Er zijn gesprekken gevoerd met leden van de Provinciale Staten over de problematiek van het Geulmondgebied. Door hen zijn vervolgens schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten Limburg over de voortgang van te nemen maatregelen en de communicatie met burgers.

Aandringen tot actie via ambtelijke wegen

Onder andere de Algemene Waterschapspartij (AWP) strijdt onder andere voor het gelijktrekken van de beschermingsnormen, die nu lager zijn, voor wateroverlast voor Limburg met de rest van Nederland en dringt aan op bestuurlijke regie voor het waterbeheer. Water-Stop.NU deelt deze visie en onderhoudt goede contacten met het ambtelijk apparaat.

Water-Stop.NU maakt gebruik van het spreekrecht om bij Waterschap aan te dringen op de noodzaak maatregelen te treffen voor de veiligheid van burgers en bedrijven in het Geulmondgebied ingeval van (dreigend) hoogwater.