Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Analyses en Evaluatierapporten

Stichting Water-Stop.NU volgt alle berichtgevingen, analyses en evaluatierapporten op de voet. Vanzelfsprekend zullen wij ook deze rapporten voor u toegankelijk maken, zie onder. Met de kanttekening, dat Water-Stop.NU de instanties zal blijven bevragen op voor de samenleving belangrijke en mogelijk voorbarige / niet geheel volledige conclusies.
De Stichting vraagt onafhankelijke partijen om hun mening over diverse rapportages. Hierover kunnen wij op een later tijdstip een terugkoppeling geven.

Deltares
Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Op verzoek van Waterschap Limburg en provincie Limburg heeft Deltares onderzoek gedaan naar vier ‘hotspots’ die in juni/ juli ’21 zijn getroffen door hoogwater, waaronder de Geulmonding. In het rapport dat 11 mei ’22 is gepubliceerd staat onder andere dat de capaciteit van de sifon in Bunde, waar de Geul onder het kanaal door loopt, sowieso ontoereikend is. Ten tijde van de wateroverlast waren twee van de vijf buizen van de sifon niet functioneel (door vuil en slibophopingen). Daarenboven is de capaciteit van de vijf buizen ontoereikend bij de hoeveelheid water die in juli ’21 door de sifon moest worden gestuwd.
In het najaar van 2022 zal een vervolg analyse worden gepubliceerd ingebed in een totaal rapport voor Limburg.

Zie het rapport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Naar aanleiding van de watersnood ’21 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat onder andere met gemeenten en waterschappen de ‘Beleidstafel wateroverlast en hoogwater’ opgericht. Deze beleidstafel moet adviseren wat nodig is om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van een periode van extreme neerslag. Het eerste advies is op 11 maart 2022 gepubliceerd.

RIQUEST
RiQuest is een eenmansbedrijf van ir. Douwe Meijer. Met 26 jaar werkervaring in rivier gerelateerde thema’s heeft Douwe als rivierkundig ingenieur substantiële bijdragen geleverd aan grote rivierkundige projecten in binnen- en buitenland, met als geografisch zwaartepunt Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Meerdere ontwerpen van rivierkundige ingrepen, waaraan Douwe heeft bijgedragen zijn inmiddels in praktijk gerealiseerd of in uitvoering. Douwe werkt zelden alleen. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten uit andere vakgebieden.
https://riquest.nl

STOWA
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is een kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal waterschappen) in Nederland. De kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. Zo heeft het STOWA in 2010 een publicatie gedaan over aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast, waarin mogelijke maatregelen staan om het te laag bouwen van woningen tegen te gaan. Instrumenten die door de provincie en gemeenten kunnen worden gehanteerd om haar burgers te beschermen.
https://www.stowa.nl/publicaties/aanleghoogte-van-nieuwe-woningen-relatie-tot-wateroverlast

TU Delft
De TU Delft levert een belangrijke bijdrage in onderzoeken die worden gedaan binnen een breed consortium van Deltares, universiteiten en KNMI, in opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) met volledige steun van Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. Zo is onderzocht dat de schade van de watersnoodramp ’21 groter is dan de schade van de overstromingen van 1993 en 1995 en dat de primaire waterkeringen langs de Maas goed functioneerden. Er zullen studies volgen die het systeem evalueren en ondersteunen bij het vaststellen van verbetermaatregelen op technisch, ruimtelijk en organisatorisch vlak.

https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/hoogwater-limburg-zomer-2021-ingrijpender-dan-rivieroverstromingen-in-1993-en-1995

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crisis. Bij een overstroming zorgt de veiligheidsregio ervoor dat men weet wat te doen. In samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg worden plannen vooraf opgesteld, zoals het Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas.