Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  

Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Oprichting van de stichting is formeel bekrachtigd op 5 april 2022.