Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Verslag Water-Stop.NU commissievergadering PS 'Samen naar waterrobuust Limburg'

Verslag Water-Stop.NU commissievergadering PS 'Samen naar waterrobuust Limburg'

Verslag Water-Stop.NU commissievergadering PS 'Samen naar waterrobuust Limburg'

Burgers en/of vertegenwoordigende organisaties hebben naast de mogelijkheid zich rechtstreeks tot een Statenlid of Statenfractie te richten de mogelijkheid om via het recht van inspreken hun belangen en wensen over geagendeerde onderwerpen kenbaar te maken tijdens de Staten- en commissievergaderingen.

Water-Stop.NU heeft op vrijdag 16 september gebruik gemaakt van dit recht en ingesproken bij de commissie Ruimte, Landelijk Gebied en Natuur, agendapunt 7.2 GG22-07 met als onderwerp het programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’. Namens de stichting heeft mevr. Marja Hilders ingesproken.

Daarbij stonden de volgende punten centraal:

 • de normering voor regionale wateroverlast
 • de afstemming tussen hoofd- en regionaal watersysteem (de sifon)
 • het gebrek aan regie

Lees hier de inspreektekst, die mevr. Hilders heeft gedeeld met de commissie.

Een publicatie/verslag van De Limburger van 16 september vindt u hier of op de website onder de rubriek publicaties, regionale publicaties.

Een link naar de L1 nieuwsuitzending van 16 september volgt zo spoedig mogelijk.

Algemeen

Commissieleden waren enigszins verbaasd, dat zij niet inhoudelijk konden spreken over het programmaplan, daar hadden zij zich namelijk op voorbereid. Zij ‘hoefden’ zich slechts uit te spreken over het al dan niet besteden van Euro 50 miljoen (!) aan het programma ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’. Water-Stop.NU was verbaasd over het gebrek aan regie tijdens de voorbereiding van deze commissievergadering. De commissievergadering verliep vervolgens conform de procedure.

Centen versus inhoud, inhoud versus centen?

De diverse fracties bleken tijdens hun spreektijd met veel inhoudelijke vragen te zitten, ook over de door Water-Stop.NU aangedragen onderwerpen, zoals waarom (mét bijbehorende argumentatie) de landelijke normering van 1:100 (reeds 20 jaar geleden geadviseerd!) voor stedelijk gebied niet wordt gehanteerd in Limburg. In december 2021 is een motie aangenomen om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een norm van 1:100. Daarover zal in december 2022 worden gerapporteerd.

Een ander belangrijke vraag aan gedeputeerde Roefs was of het Waterschap Limburg aansprakelijk is als niet aan de provinciale norm wordt voldaan. Dat had zij namelijk in december 2021 gezegd in de Statenvergadering. Belangrijk ook om te weten, ook voor de schade die vorig jaar is ontstaan door het hoogwater. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord door de provincie. Verder werd ook gevraagd naar de reactie van het provinciebestuur op de brief (gedateerd 6-8-21) van Prof. Arno Korsten (en anderen) over o.a. het gebrek aan regie en een pleitnota voor o.a. provinciale sturing, vernieuwing en coördinatie van beleid. En wat er gebeurt met de aanbeveling uit het Deltares rapport om de capaciteit van de Geulsifon te vergroten, (flexibele) bedijking langs de Geul te overwegen, compartimentering toe te passen en afwenteling te voorkómen.

De inbreng van Water-Stop.NU heeft de gelederen beroerd. Wij zijn in afwachting van de vervolgstappen van partijen en zullen aan de deuren van instanties blijven rammelen! Water-Stop.NU heeft de kans gekregen belangrijke en interessante contacten te leggen, waarvoor dank!

Voor wie niet heeft ‘meegeluisterd’, hieronder een greep uit vragen/opmerkingen die door de fractieleden werden gemaakt. En later in het document enige reacties van gedeputeerde Roefs.

Fracties:

 • Er lijkt prioriteit voor watersysteem Heuvelland, hoe worden andere gebieden geborgd (VVD)?
 • Wie is in de lead en wie heeft voldoende ambitieniveau / doorzettingsvermogen(VVD)?
 • Noodzaak voor kritisch kijken naar hoe coördinatie is geregeld – elke instantie lijkt druk te zijn met ‘eigen systemen’ (Groen Links).
 • Bij acties ook kijken naar mogelijkheid van combinatie met natuuracties (Groen Links).
 • Niet alle schade is voor burgers gecompenseerd. Gaat provincie nog compenseren? (Groen Links)
 • Mevr. Plusquin (PvdD): 2 jaar geleden brief gestuurd aan provincie over adviezen ten aanzien van nature based solutions. Waar blijft reactie?
 • Mevr. Plusquin: Wat gaat er gebeuren met de sifon in Bunde, nu is vastgesteld dat de capaciteit onvoldoende is? En de gehanteerde norm 1:25?
 • Mevr. Plusquin: verzoek om de vraag over aansprakelijkheid te beantwoorden.
 • Dhr. Westhof: Er lijken steeds meer programma’s naast elkaar te (gaan) bestaan. Kunnen we bureaucratie schrappen en naar één programma gaan?
 • Mevr.Panne: Wat doen we tot 2035? Wat betekent dit voor de mensen? Oppert noodzaak om de bewoners en bedrijven beter te betrekken bij de plannen van ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’
 • Mw. Panne: Hecht waarde aan inhoudelijke toelichting. Pleit voor betere samenwerking instanties. Wat zijn de selectiecriteria voor de te nemen maatregelingen?
 • Vd Linden: Wat betekent het voor bewoners? Er ligt een brief van de fractie uit 2011, vooralsnog is er sindsdien over gepraat zonder concreet actie te nemen. Zie, dat het Waterschap Limburg zijn eigen programma heeft doorgevoerd, maar zie daarin niet het belang van de inwoners terug, wel het belang van organisaties. De inhoud moet bepalend zijn, niet het geld. Ik snap het ‘financiële spel’, mooi gespeeld door de gedeputeerde, maar zie graag toevoeging van structuren, doorzettingsmacht en hoe er tot verantwoording kan worden geroepen.
 • Vd Linden: Ik vind het belangrijk dat de inbreng van Water-Stop.NU wordt meegenomen. Als ik kijk naar de subtitel van het programma: ‘eendracht, slagkracht en daadkracht’, ervaar ik dit als blahblah (JA21).
 • Mevr. Voncken: Wat gebeurt er met de inhoud van de stukken die u binnen nu en 2 weken ophaalt bij de fracties? Wat is het ambitieniveau en hoe vindt verdere besluitvorming plaats? (VVD)
 • Door wie worden we geïnformeerd? Gaan we van Nederlands geld Europese maatregelen subsidiëren? Wie heeft het totaaloverzicht? (naam spreker gemist, excuses)
 • Dhr. Bosch: de gedeputeerde zegt dat er veel externe expertise nodig is. Hebben de mensen bij het Waterschap, Provincie en andere instanties dat niet in huis dan?
 • Mevr. Plusquin: Er moet iets aan de sifon van Bunde gebeuren, dat is overduidelijk een groot knelpunt (Partij voor de Dieren).

Gedeputeerde Roefs:

 • Jammer, dat u heeft ingezet op de inhoud, spijtig dat daar onduidelijkheid over was. We zullen binnen 14 dagen vanaf nu bij alle fracties inhoudelijke zaken
  ophalen.
 • Ten aanzien van de 50 miljoen Euro: er is een overeenkomst getekend met de minister, daar moeten wij ons aan committeren.
 • Eerst volgt diepgaand onderzoek, ook samen met externe professionals, dan wordt pas het programmaplan gemaakt – klaar in december ’22.
 • De toelichting over uitgaven van 13 miljoen voor pijler 3 geven wij schriftelijk.
 • Prioriteiten in het plan worden bepaald door de regionale watertafel: provincie, waterschap en gemeente – werkend met klankbordgroep van stakeholders / experts.
 • Via het Waterschap programma ‘water in balans’ is er interactie met bewoners.
 • De uitkomsten van onderzoeken van bureau Stroming en Deltares worden meegenomen in ‘het plan’.
 • Uitgangspunt van de regionale watertafel is ‘samenwerking en unanimiteit’.
 • Iedere organisatie afzonderlijk is privaat verantwoordelijk voor acties.
 • Regie ten aanzien van communicatie / coördinatie bij crisis hoort hier niet thuis (valt onder pijler 1).
 • Ook gaat het hier niet over vragen tav geleden schade.
 • Staan voor veel wateropgaven, ook verdroging.
 • Bergen van water is belangrijk; met name ook kijken naar bovenstroomse maatregelen (België, Wallonië). Samenwerking begint vorm te krijgen.
 • Mij lijkt het hebben van een afzonderlijk beleidsprogramma en een afzonderlijk uitvoeringsprogramma de juiste manier om te werken.
 • De brief van Prof. Korsten was een open brief, er is niet op gereageerd.
 • Bij de Maas is gekeken naar het effect van delfstoffenwerking, bij de rest nog niet.
 • Ik zeg toe, dat er een commissievergadering komt om de inhoudelijke inbreng van de fracties plenair te bespreken.
 • Ik kom schriftelijk bij u terug op uw vraag over ‘aansprakelijkheid van het Waterschap Limburg’.
 • Er moet zeker iets gebeuren aan de sifon bij Bunde, in december is er meer zicht op hoe dat moet gebeuren.
 • De regionale actietafel heeft de regie over dit project.

Al met al zijn veel onderwerpen van Water-Stop.NU de revue gepasseerd en heeft het merendeel van de fracties gestemd om het thema 'Samen naar een waterrobuust Limburg' als een bespreekstuk (dus inhoudelijk) in de staten te behandelen, waarvan akte.